diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Իրավագիտություն այլ

ՀՀ օրենքների լեզուն ըստ քրեական և քաղաքացիական օրենսգրքերի

Բովանդակություն
ներածություն
Գլուխ 1. ՀՀ օրենքների լեզվի բառապաշարը
Գլուխ 2. Քերականական իրողությունները ՀՀ օրենքների լեզվում
2.1 Ձևաբանական իրողություններ
2.2 Շարահ...

Էջ 40 Գին 17000 Դիտել

Конституционные принципы отправления правосудия в Республики Армения

Բովանդակություն
Предисловие.
Глава 1. Понятие и виды конституционных принципов отправления правосудия.
§1.1 Понятие конституционных принципов.
§1.2 Виды конституционных при...

Էջ 55 Գին 22000 Դիտել

ՀՀ-ում ժողովրդավարական վերափոխումների նախադրյալները և խոչընդոտները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ I Ժողովրդավարությունը որպես հասարակության քաղաքական զարգացածության ցուցանիշ
1.1 Ժողովրդավարությունը որպես քաղաքական մասնակցության հոմանի...

Էջ 53 Գին 21000 Դիտել

Ահաբեկչությունը և նրա պատժելիությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ահաբեկչության` որպես հասարակական երևույթի, ձևավորումն ու զարգացումը

Գլուխ 2. Ահաբեկչության քրեաիրավական բնութագիրը
1. ...

Էջ 56 Գին 21000 Դիտել

Հայ-ռուսական հարաբերությունները 1990-ական թթ.

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ l Հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական հարաբերությունները

Գլուխ ll Երկկողմ առևտրատնտեսական համագործակցությունը

Գլուխ lll Հ...

Էջ 53 Գին 21000 Դիտել

Ճանաչման ինստիտուտը ժամանակակից միգազգային իրավունքում

Բովանդակություն
Ներածություն

1. Ճանաչման ինստիտուտի պատմական զարգացումը
2. Ճանաչման ինստիտուտի հասկացությունը և սուբյեկտները
3. Ճանաչման ձևերը և տեսակները
4....

Էջ 56 Գին 22000 Դիտել

Մարդու իրավունքների պաշտպանության սկզբունքը միջազգային իրավունքի սկզբունքների համակարգում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ.1 Միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքների հասկացությունը

Գլուխ 2. Մարդու իրավունքները պաշտպանության սկզբունքը որպես միջազգայի...

Էջ 56 Գին 22000 Դիտել

Ժամանակակից ահաբեկչության առանձնահատկությունները և դրսևորման ձևերը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ահաբեկչությունը որպես սոցիալ-քաղաքական երևույթ
1. Ահաբեկչության հատկանիշները
2. Ահաբեկչության գործառույթները
3. Ահաբեկչ...

Էջ 61 Գին 25000 Դիտել

Նորմատիվ իրավական ակտերի գործողության ժամանակային հիմնահարցերը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Նորմատիվ իրավական ակտերի գործողության ժամանակային հիմնահարցերը
1.1.Նորմատիվ իրավական ակտերի գործողության մեջ մտնելը
1.2.Նորմատ...

Էջ 45 Գին 18000 Դիտել

Նորմատիվ իրավական ակտեր

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Նորմատիվ իրավական ակտը որպես իրավունքի հիմնական աղբյուր
1.1. Նորմատիվ իրավական ակտերի բնույթը
1.2.Նորմատիվ իրավական ակտերի հատ...

Էջ 46 Գին 19000 Դիտել