diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Արժութային արբիտրաժի էությունը, Արժույթի վերավաճառքը ժամանակի կամ տարածքային կտրվածքով

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Արժութային արբիտրաժի էությունը
2. Արժույթի վերավաճառքը ժամանակի կամ տարածքային կտրվածքով
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Булатов А. С. Мировая экономика. - М.: Юристъ, 2001
2. Микро- и макроэкономика. Энциклопедический словарь. Под общей редакцией Г. С. Вечканова., 2000
3. Экономическая теория: курс лекций. Ч.1./ В.П. Горев, С.В. Сергеев; Под ред. М.П. Деминой. - Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2000
4. Шлихтер С.Б., Лебедева С.Л.. «Мировая экономика. Краткий полный курс». Москва, Catallaxy, 2003
5. Халевинская Е.Д., Крозе И. «Мировая экономика. Учебник». Москва, ЮРИСТЪ, 2003

Էջ 13 Գին 1.800 Պատվիրել