diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Բանկերի հաշվային պլանը

Ներածություն
1. Հաշվային պլանի կազմման սկզբունքները, կարգերը, բաժինները, ենթաբաժինները և քառանիշ հաշիվները
2. Անալիտիկ և սինթետիկ հաշիվները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Ասատրյան Բ. «Բանկային գործ», Եր., «Սարվարդ հրատ», 2004
2. Խաչատրյան Հ., Խաչատրյան Գ. «Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում», Երևան, 2003
3. Ճուղուրյան Ա.Գ. «Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում», Երևան, 2004
4. Белотлазова Г. Н., Ееипов А.К ''Бухгалтерский учет в коммерческих банках'' : учеб. пособие для магистров, М. : Издательство Юрайт ; ид Юрайт, 2012
5. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի եվ ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի կիրառման հրահանգ
6. ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը «հհ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի եվ ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը» հաստատելու մասին

Էջ 18 Գին 2.700 Պատվիրել