diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Ինվեստորների տեսակները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ինվեստորների տեսակները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Սալնազարյան Ա.Բ. Արժեթղթերի շուկա, Եր., Զանգակ-97, 2009
2. Берзон Н.И., Буянова Е.А., Кожевников М.А., Чаленко А.В. ‘’Фондовый рынок’’: Учебное пособие для высших учебных заведений экономического профиля. — М.: Вита-Пресс, 1998

Էջ 10 Գին 1.500 Պատվիրել