diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Իրացվելիության ռիսկի գնահատումը իրացվելիության ճեղքվածքների միջոցով

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Իրացվելիության ռիսկի հասկացությունը
2. Իրացվելիության ռիսկի գնահատումը իրացվելիության ճեղքվածքների միջոցով
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Բադանյան Լ. Հ. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Երևան, 2007
2. Ասատրյան Բ. Բանկային գործ, Երևան, «Սարվարդ Հրատ», 2004
3. Лаврушина О.И., Валенцевой Н.И. “Банковские риски”, М., КНОРУС, 2007
4. Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշում Բանկերի իրացվելիության ճեղքվածքի գնահատման կարգը հաստատելու և «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 2-ում (նոր խմբագրությամբ) փոփոխություններ կատարելու մասին
5. http://armef.com/

Էջ 16 Գին 2.500 Պատվիրել