diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Վարկային ռիսկի առաջացման պատճառները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Վարկային ռիսկի հասկացությունը
2. Վարկային ռիսկի առաջացման պատճառները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Բադանյան Լ. Հ. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Երևան, 2007
2. Անդրեասյան Ա. Վարկային գործառնություններ, Երևան, 2003
3. Ասատրյան Բ. Բանկային գործ, Երևան, «Սարվարդ Հրատե, 2004
4. Лаврушина О.И., Валенцевой Н.И. “Банковские риски”, М., КНОРУС, 2007

Էջ 13 Գին 2.000 Պատվիրել