diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Փակ համակարգեր, իմպուլսի մոմենտ

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Փակ համակարգեր: Իմպուլսի պահպանման օրենք
2. Իմպուլսի մոմենտը, իմպուլսի մոմենտի պահպանման օրենքը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Աբրահամյան Մ.Գ. Մեխանիկա (դասախոսությունների և խնդիրների հանառոտ ձեռնարկ): Ուսումնական ձեռնարկ. - Եր.: Էդիթ Պրինտ,2013թ.
2. Սավելև Ի. Վ. Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց. I հատոր. Մեխանիկա, տատանումներ և ալիքներ, մոլեկուլյար ֆիզիկա. Թարգմանված է “Լույս” հրատարակչության կողմից, Երևան, 1977թ.
3. Ֆիզիկա-11: Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար/ Է. Ղազարյան, Ա. Կիրակոսյան, Գ. Մելիքյան և այլք. – Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2010թ.

Էջ 12 Գին 1.700 Պատվիրել