diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Անվճարունակության գործընթացի կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Անվճարունակության տնտեսական բովանդակությունը
«Անվճարունակություն» հասկացության էությունը և հիմնական պատճառները
1.2 Անվճարունակության առաջացման կանխազգուշացումները
1.3 Անվճարունակության գործընթացի կարգավորման միջազգային փորձը

Գլուխ 2. Անվճարունակության գործընթացի պետական կարգավորումը ՀՀ-ում
2.1 Անվճարունակության առաջացման պատճառները և հետևանքները ՀՀ-ում
2.2 Անվճարունակության առաջացման կանխարգելման պետական մեխանիզմները ՀՀ-ում
2.3 Անվճարունակության գործընթացի հիմնախնդիրների պետական կարգավորման առաջնահերթությունները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Անվճարունակության կարգավորման խնդիրն ունի բազմադարյան պատմություն։ Մրցութային իրավունքի ծագումն ու զարգացումը կապված է եղել ապրանքային և վարկային հարաբերությունների զարգացումից։ Մրցույթի սաղմնային վիճակին կարելի է հանդիպել դեռևս հռոմեական իրավունքում, սակայն այն ժամանակ խոսք կարող էր գնալ սոսկ մրցութային հարաբերությունների ոչ կատարյալ և թերզարգացած էլեմենտների մասին։ Եվ դա բացատրելի է, քանի որ վարկի վերադարձման մեխանիզմների մշակման, անբարեխիղճ պարտապանի գործունեության դադարեցման, մնացած գույքի արդյունավետ բաշխման համար անհրաժեշտ է առնվազն զարգացած գույքային հարաբերություններ, ինչպես նաև մեխանիզմներ, որոնք ապահովում են գույքի ռեալ գնահատումը։ Նման խնդիրները այն ժամանակահատվածի տնտեսության համար պրակտիկորեն անլուծելի էին։

Գրականության ցանկ
1. Իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ 02.05.21/15(190), հոդված 42:
2. Բարսեղյան Տ., Գործարարական իրավունք, դասագիրք, Երևան, 2009,
3. Հ. Մունկյան, Անվճարունակության մասին ՀՀ օրենսդրության զարգացման հեռանկարները,
4. Белых В., Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России, Москва, 2005
5. Александровская Ю.А. Понятия “несостоятельность” и “банкротство” в современном законодательстве о банкротстве // Х Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области: Право и юриспруденция. — Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2006.
6. Андреева Д.С. Банкротство юридических лиц, как юридическая процедура защиты интересов кредиторов // Проблемы защиты прав: история и современность. — СПб.: Изд-во ЛГУ им.А.С. Пушкина, 2006.

Էջ 68 Գին 29000 Պատվիրել