diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Առևտրամիջնորդային գործառնություններ

Բովանդակություն
Գլուխ 3. Առևտրամիջնորդային գործառնություններ
3.1. Առևտրամիջնորդային գործառնությունների արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
3.2. Առևտրամիջնորդային գործունեության պետական կարգավորումը

Հատված
Առևտրամիջնորդային գործառնություններ իրականացնողները իրականացնում են ապրանքաշարժի արդյունավետ կազմակերպման ուղղությամբ մի շարք ծառայություններ, որոնք տնտեսապես շահավետ են և՛ արտադրողների, և՛ մանրածախ առևտրական կազմակերպությունների, և՛ սպառողների համար:
Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ առևտրամիջնորդներն իրենց ուրույն տեղն ունեն նաև տարբեր երկրներում ձևավորված լոգիստիկական համակարգերում՝ հանդես գալով որպես լոգիստիկ շղթայի առանձին օղակ: Քանի որ միջնորդ առևտրական ֆիրմաների գործունեությունից է մեծ չափով կախված լոգիստիկ շղթայի գործունեության արդյունավետությունը, ուստի նրանց ընտրությանը պետք է լուրջ վերաբերվել: Նպատակահարմար է նախապատվությունը տալ այն միջնորդ առևտրական ֆիրմաներին, որոնց հետ լոգիստիկ շղթայի օղակ համարվող արտադրական և մանրածախ առևտրական կազմակերպությունները նախկինում ունեցել են երկարաժամկետ տնտեսական կապեր:

Գրականության ցանկ
1. Հայրապետյան Լ., Պապոյան Ն., Առեվտրամիջնորդ օղակի դերն ու նշանակությունը լոգիստիկական համակարգում, https://asue.am/upload/files/himnaxndir_3.pdf
2. Маркетинг /Под ред. Э. А. Уткина. М., 1998, էջ 17.
3. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ապրանքային բորսաների մասին, 20.07.1993, հոդված 9.
4. Халфина Р. О., Современный рынок: правила игры. М.: Ассоциация «Гуманитарное знаниеե, 1993, էջ 47.

Էջ 15 Գին 5000 Պատվիրել