diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Արտաքին տնտեսական գործունեությունը որպես տարածքային միավորների զարգացման կարևոր գործոն

Բովանդակություն
Գլուխ.1 Արտաքին տնտեսական գործունեությունը որպես տարածքային միավորների զարգացման կարևոր գործոն
1.1 Տարածքային միավորների կազմավորման առանձնահատկությունները, իրավասությունները
1.2 Արտաքին տնտեսական կապերի էությունը և ձևերը
1.3 Տարածքային միավորների արտաքին տնտեսական գործունեության միջազգային փորձը

Հատված
Տնտեսության համապետական կառավարման մարմինների օբյեկտը մակրոտնտեսությունն է, դրանում դրսևորվող տնտեսական ու սոցիալական հարաբերությունները:
Հայաստանում տարածքային կառավարման դերը, ընդհանուր առմամբ, Կառավարության գործունեության իրականացումն է մարզերում` գործադիր իշխանության տարածքային ծառայությունների կոորդինացման միջոցով: Սակայն, փաստորեն, տարածքային կառավարման ծածկույթն անբնական օղակ է համապետական կառավարման մարմինների և տեղական ինքնակառավարման ծածկույթի միջև: Ընդհանրապես տարածքային կառավարումը` որպես «վերևից» ձևավորվող հարթություն, կիրառելի է կա՛մ խոշոր պետություններում, կա՛մ ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ առկա են որոշակի առաջնահերթ խնդիրներ:

Գրականության ցանկ
1. Յու. Սուվարյան «Մենեջմենթ», Եր., Տնտեսագետ, 2016, էջ 304
2. Յու. Մ. Սուվարյան և ուրիշներ. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Եր.: Տնտեսագետ, 2014 –էջ 19.-(,Ամբերդ» մատենաշար):
3. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 2
4. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, 2017, http://www.armstat.am/am/?nid=80&id=1975
5. http://www.parliament.am/law_docs6/220617AJVO002_tsragir.pdf
6. Ա. Հովակիմյան, ,Միջազգային տնտեսական հարաբերություններե, Երևան 2007թ. Էջ 7
7. Ա.Մարկոսյան, Դ. Հախվերդյան, Գ. Նազարյան ,Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգումե, Երևան , 2002թ. Էջ 10
8. Լ.Զ․ Անանյան, Լ.Պ. Պետրոսյան «Տնտեսական պատմություն», Եր.: Տնտեսագետ, 2005, էջ 220
9. Г. Федоров, В. Корнеевец ՛՛Еврорегионы — новый формат взаимодействия՛՛, космополис № 2(21) лето 2008
10. С. Э. Акопов ‘’Изменение модели внешнеэкономической деятельности региона в условиях участия в ЕВРАЗЭС’’ Мировая экономика и международные экономические отношения, 2014

Էջ 25 Գին 9000 Պատվիրել