diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Գնաճի կարգավորումը տնտեսական ճգնաժամի արդի պայմաններում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.Գնաճի էությունը և տնտեսական բովանդակությունը
1.1.Գնաճի սահմանումը դասակարգումը,ցուցանիշները
1.2.Գնաճի վրա ազդող հիմնական գործոնները և սոցիալ-տնտեսական հետևանքները
1.3 Գնաճի կարգավորման միջազգային փորձը
Գլուխ 2. Գնաճը ՀՀ-ում տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում և հակաճգնաժամային քաղաքականությունը
2.1 Գնաճի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում անկախացման տարիներին
2.2 Գնաճը ՀՀ-ում 2009-2014 տնտեսական ճգնաժամի ժամանակահատվածում
2.3 Գնաճի կարգավորման հիմնախնդիրները և հակաճգնաժամային քաղաքականության ուղղությունները ՀՀ-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Նոր տնտեսական համակարգում, ինչպես ողջ տնտեսությունը, այնպես էլ յուրաքանչյուր տնտեսվարող սուբյեկտ, գրեթ»յուրաքանչյուր քայլում բախվում է մի շարք կարևոր տնտեսական հիմնախնդիրների` ինչպես բավարարել պահանջմունքները, ինչպիսի տնտեսական գործունեություն իրականացնել, որ ոլորտներն են առավել շահութաբեր, ինչպես բավարարել ձեռնարկությունների կամ ընդհանուր տնտեսական հիմնախնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների հոսքը և այլն: Ինֆլյացիան այնպիսի տնտեսական գործոն է, որը մշտապես առկա է ինչպես զարգացած այնպես էլ նոր զարգացող երկրներում: Այն ներթափանցում է տնտեսական կյանքի բոլոր ոլորտները: Արդյունքում` տուժում են պետությունը, ձեռնարկությունները, տնտեսության ճյուղերը և ամենից շատ` մարդիկ:
Ներկայիս ՀՀ սոցիալ-տնտեսական պայմաններում ցանկացած սուբյեկտ, անկախ իր գործունեության բնույթից, առնչվում է այնպիսի մի երևույթի հետ, ինչպիսին գնաճն է: Յուրաքանչյուրը սուբյեկտ իր ծասխերը պլանավորելիս փորձում է մինիմումի հասցնել դրանք՝ առավելագույն արդյունք ստանալով: Սակայն ծախսերի պլանավորման ժամանակ անպայման անհրաժեշտ է հաշվի առնել գնաճի առկայությունը:
Ուստի, անհրաժեշտ է այս երևույթը մանրամասն ուսումնասիրել, որպեսզի առաջ քաշվեն դրա դեմ պայքարելու կամ գոն»տեմպերը մինիմումի հասցնելու ուղիներ:

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ սահմանադրություն,
2. «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին օրենք», 30 հունիսի 1996,
3. ՀՀ օրենքը «Հայաստանի հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին»,
4. ՀՀ ԿԲ խորհրդի արձանագրային որոշում թիվ 5,5/3/2002թ.,
5. ՀՀ ԿԲ խորհուրդ, «ՀՀ ԿԲ-ի խորհրդի աշխատանքի կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 310Ա որոշում, 11/18/2008,
6. «Բանկային գործ» խմբ.՝ Բ.Ասատրյան, Երևան, 2013,
7. Գնաճի զարգացումները Հայաստանում, Եր, ԿԲ, 2006,
8. Դրամավարկային քաղաքականության իրականացման ուղղությունները ՀՀ-ում, Եր 2004, ՀՀ ԿԲ-ի տեղեկագիր,
9. Կիրակոսյան Գ.Ե., Խլղաթյան Ի.Ե. «Տնտեսագիտության տեսություն» (ուսումնական ձեռնարկ), Եր., Տնտեսագետ, 2009,
10. Մակրոտնտեսական կարգավորում, ուս, ձեռնարկ Հ, Ղուշչյանի խմբագրությամբ, Տնտեսագետ, Երևան, 2002թ,

Էջ 62 Գին 25000 Պատվիրել