diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Դերային խաղի ձևավորումը նախադպրոցական տարիքի մտավոր հետամնաց երեխաների մոտ

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Դերային խաղի Ձևավորումը նախադպրոցական տարիքի մտավոր հետամնաց երեխաների մոտ
1.1 Դերային խաղի հասկացությունը, նրա ֆունկցիաները և կառուցվածքը
1.2 Մտավոր հետամնաց երեխաների բնութագիրը
1.3 Դերային խաղերի ձևավորման առանձնահատկությունները մտավոր հետամնաց երեխաների մոտ
Գլուխ 2. Դերային խաղի փորձարարական ուսումնասիրությունները ավագ նախադպրոցական տարիքի մտավոր հետամնաց երեխաների մոտ
2.1. Խաղային կարողությունների ձևավորվածության գնահատումը ավագ նախադպրոցական տարիքի մտավոր հետամնաց երեխաների մոտ
2.2.Դերային խաղերի համալիրի կիրառման գործընթացը, որոնք ուղղված են ավագ նախադպրոցական տարիքի մտավոր հետամնաց երեխաների խաղային կարողությունների ձևավորմանը
2.3 Ստացված արդյունքների վերլուծությունը
Եզրակացություն

Հատված
Նախադպրոցական մանկությունը կարճ, բայց անհատի կայացման համար չափազանց կարևոր շրջան է: Այդ տարիներին երեխան սկզբնական գիտելիքներ է ձեռքբերում շրջապատող կյանքի մասին, նրա մոտ սկսվում է որոշակի վերբերմունք ձևավորվել մարդկանց, աշխատանքի նկատմամբ, մշակվում են ճիշտ վարքագծի հմտություններն ու սովորույթները, ձևավորվում է բնավորությունը:
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների գործուեության հիմնական տեսակը խաղն է, որի գործընթացում զարգանում են երեխայի հոգևոր ու ֆիզիկական ուժերը. նրա ուշադրությունը, հիշողությունը, երևակայությունը, կարգապահությունն ու ճարպկությունը: Բացի դրանից, խաղը, դա հասարակական փորձը յուրացնելու ինքնատիպ, նախադպրոցական հասակին հատուկ միջոց է:
Խաղի դաստիարակչական նշանակությունը շատ բանով կախված է մանկավարժի մասնագիտական վարպետությունից, երեխայի տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները հաշվի առնելուց, երեխաների փոխհարաբերությունները ճիշտ մեթոդներով ղեկավարելուց, հստակ և ամենահնարավոր խաղեր կազմակերպելուց ու անցկացնելուց:
Խաղային գործունեությունը ազդում է բոլոր հոգեկան գործընթացների կամայականության ձևավորման վրա. պարզագույններից մինչև ամենաբարդերը: Այդպես խաղի մեջ սկսում են զարգանալ կամայական վարքագիծը, կամայական ուշադրությունը և հիշողությունը: Խաղի պայմաններում երեխաները ավելի լավ են կենտրոնանում և ավելի շատ են հիշում, քան մեծահասակի ուղղակի առաջադրանքով:

Գրականության ցանկ
1. Аркин, Е.А. Ребенок в дошкольные годы [Текст] / Под ред. А.В. Запорожца, В.В. Давыдова. М.: Просвещение, 1967. – 430с.
2. Аникеева, Н.П. Воспитание игрой [Текст] / Н.П. Аникеева.- М.: Просвещение, 1987.-230с.
3. Воспитание детей в игре [Текст] / Под ред. Д.В. Менджерицкой. – М.: Просвещение, 1979. – 336 с.
4. Вопросы обучения и воспитания умственно отсталых школьников [Текст] / Под ред. Н.П. Долгобородова.- Ленинград, 1969.- 340с.
5. Воспитание детей в игре [Текст]: Пособие для воспитателя дет. сада. 2-е изд., перераб. и доп / Сост. А.К.Бондаренко, А.И. Матусик. – М.: Просвещение, 1983.
6. Выготский, Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка [Текст] / Л.С. Выготский // Вопросы психологии.-1966.-№6.- С. 35-38.
7. Геллер, Е.М. Наш друг – игра [Текст] / Е.М. Геллер.– Минск: Народная Асвета, 1979.-180с.

Էջ 57 Գին 23000 Պատվիրել