diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Էկոլոգիական կրթության դերը Շիրակի մարզի ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանման գործում

Բովանդակություն
Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՖԻԶԻԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1. Ֆիզիկաաշխարհագրական դիրքը, երկրաբանական կառուցվածքն ու լեռնագրական առաանձնահատկությունները
1.2. Կլիմայական պայմաններն ու ջրերը
1.3. Հողաբուսական ծածկույթն ու վերընթաց լանդշաֆտային գոտիները
ԳԼՈՒԽ 2. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
2.1. Ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդի վիճակը
2.2. Ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական վիճակը, արդյունավետ օգտագործման և պահպանման հիմնախնդիրները
2.3. Ջրային ռեսուրսների էկոլոգիական գնահատումը
ԳԼՈՒԽ 3. ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ
3.1. Էկոլոգիական կրթության նպատակն ու խնդիրները
3.2. Էկոլոգիական կրթության բնապահպանական ասպեկտները
3.3. Էկոլոգիական կրթության դերը ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և պահպանման գործում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Սոցիալ-մշակութային և կրթական ներկայիս արդի իրավիճակում հրատապ է դառնում էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության հիմնախնդիրը, երբ բացառիկ կարևորություն են ձեռք բերում հասարակության կողմից «մարդ-բնություն» փոխհարաբերության գիտակցումը և էկոլոգիական-բնապահպանական հայեցակարգի մշակումը: Այն որպես սոցիալ-տնտեսական և էկոբարոյական հիմնախնդիր, ենթադրում է էկոլոգիական մշակույթի, նոր արժեքային կողմնորոշումների և հարաբերությունների ձևավորման անհրաժեշտություն: Այդ առումով հասարակության կայուն զարգացման համատեքստում առավել կարևորվում է «մարդ-բնություն» փոխհարաբերությունները, որոնք արդի փուլում ենթադրում են արժեքների ավանդական, մարդակենտրոն համակարգից անցում էկոկենտրոնի, գիտակցության նոր ոլորտի:
Այսօր էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության խնդիրները պետք է մտահոգեն յուրաքանչյուր քաղաքացու, հասարակության յուրաքանչյուր անդամի անկախ տարիքից, սոցիալական կարգավիճակից, քանի որ այդ հիմնախնդիրների արդյունավետ լուծումը չի սահմանափակվում գիտության և տեխնիկայի զարգացման մակարդակով, նոր տեխնոլոգիական համակարգերով: Այն շատ ավելի պարզ է ու հասանելի՝ բնության ամենափոքր մասնիկի նկատմամբ յուրաքանչյուր մարդու պատասխանատվության զգացումով:

Գրականության ցանկ
1. Աջամօղլյան Ա.. Էկոլոգիական հանրակրության հիմնախնդիրները, Եր., 2004:
2.Ասատրյան Լ.Թ., Դպրոցականների էկոլոգիական դաստիարակության բովանդակությունը միջին դասարաններում: Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., 2000:
3. Գինոսյան Բ., Շիրակի մարզի մակերևութային հոսքի ձևավորման վրա ազդող ֆիզիկաաշխարհագրական գործոնների մասին: Աշխարհագրություն 2001:
4. Հայկական ՍՍՀ ֆիզիկական աշխարհագրություն (հեղինակային կոլեկտիվ), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն, Երևան, 1971:
5. Հայկական ՍՍՀ գեոմորֆոլոգիա (Խմբագիր Ս.Պ.Բալյան), ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ. Եր., 1986:
6. Հայրապետյան Է.Մ., Հողագիտություն, Եր., 2000:
7. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, 2014:
8. ՀՀ ԲՊՆ ՋՌԿԳ Ախուրյանի ՋԿՏԲ, 2014:
9. ՀՀ ԲՊՆ ՇՄՆՄԿ, 2014:
10.Մանասյան Մ.Գ.>, Գրիգորյան Ա.Թ., Պոտոսյան Ա.Հ., Շիրակի մարզի, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը, Եր., 2002:

Էջ 60 Գին 25000 Պատվիրել