diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային ՀՀ-ում անշարժ գույքի շուկայի զարգացման հիմնական միտումները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.Անշարժ գույքի շուկայի հասկացությունը և էությունը
1.1 Անշարժ գույքի բնորոշումը և դասակարգումը
1.2 Անշարժ գույքի շուկայի կառուցվածքը և առանձնահատկությունները
1.3 Անշարժ գույքի դասակարգման և գնահատման հիմնախնդիրները
Գլուխ 2. Անշարժ գույքի շուկայի զարգացման միջազգային փորձը
2.1. Հիփոթեքային վարկավորման դերը անշարժ գույքի շուկայում
2.2. Անշարժ գույքի շուկայի կարգավորման միջազգային փորձը
Գլուխ3.Անշարժ գույքի շուկայի ձևավորումը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
3.1.Անշարժ գույքի շուկայի կարգավորման իրավական հիմքերը ՀՀ-ում
3.2. Հիփոթեքային վարկավորումը, որպես ՀՀ անշարժ գույքի շուկայի զարգացման ուղղություն
3.3. ՀՀ անշարժ գույքի շուկայի վերլուծությունը և զարգացման միտումները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Գույք հասկացությունն իր ուրույն տեղն ունի քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտների շարքում։ Գույքը զգայաբար ընկալվող արտաքին աշխարհի նյութական օբյեկտ է (լինի դա բնության կողմից տրված, թե մարդու ձեռքով ստեղծված), ինչպես նաև դրա նկատմամբ գույքային իրավունքների և պարտավորությունների համախումբ: Սահմանումից երևում է, որ այն իր մեջ ներառում է բնական բարիքներ (հողամասեր, ընդերքի մասեր, առանձնացված ջրային տարածքներ, կենդանական ու բուսական աշխարհ և այլն) և մարդու կողմից ստեղծված նախկին աշխատանքի արդյունքներ (շենքեր, կառույցներ, սարքավորումներ, ապրանքներ, ճանապարհներ, ջրանցքներ, խողովակաշարեր, երկաթգծեր, ձեռնարկություններ` որպես գույքային համալիրներ, նյութական և հոգևոր մշակույթի առարկաներ, մտավոր գործունեության արդյունքներ, դրամական միջոցներ, արժեթղթեր և այլն):
Գույքը դասակարգվում է շարժականի և անշարժի, որի նպատակն է արտահայտել այս կամ այն գույքի առանձնահատկությունը, որով դրանք կարելի է առանձնացնել կամ տարբերել մյուսներից: Տարբերակման հիմքում որպես չափանիշներ կարող են դրվել գույքի բնական հատկությունները, տնտեսական նշանակությունը, օգտագործման և այլ առանձնահատկությունները:
Անշարժ գույքի իրավական կարգավիճակը որոշվում է քաղաքացիական իրավունքի դրույթներով: Անշարժ գույքը կարող է սահմանվել շատ տարբեր ձևերով՝ հաշվի առնելով ընդունված իրավական, տնտեսական, ֆունկցիոնալ չափանիշները:

Գրականության ցանկ
1. Ռ. Թորոսյան, Անշարժ գույքի շուկան ՀՀ-ում. Կադաստրի տեղեկագիր, Երևան, 2000թ.,
2. Ն. Խալաթյան, «Անշարժ գույքի շուկայի ձևավորումը ՀՀ-ում», ԲԱՆԲԵՐ ԵրՊՏԻ, Երևան, 2005թ.,
3. «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, 2005թ.
4. «Հողերի օգտագործման և պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք, 2008թ.
5. ՀՀ Հողային օրենսգիրք, 2001թ.
6. «Գույքահարկի մասին» ՀՀ օրենք, 2002թ.
7. Г. В. Ковалишина, «Ипотечные ценные бумаги: мировой опыт и российские условия» М.: — 2004г.,
8. Л. (Э.) М. Месропян, Методологические подходы к прогнозированию трансакционных издержек в риелторском бизнесе // Экономическое возрождение России. – 2010г.,
9. А. Н. Асаул, Д. А. Гордеев, Е. И. Ушакова, Развитие рынка жилой недвижимости как самоорганизующейся системы / — СПб.: СПбГАСУ. – 2008г..
10. …

Էջ 65 Գին 29000 Պատվիրել