diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնախնդիրները

Բովանդակություն
Գլուխ 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավորման և խթանման միջազգային փորձը
2.1. Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման վրա ազդող գործոնների գնահատման միջազգային փորձը
2.2. Արտասահմանյան երկրների ձեռնարկատիրության խթանման մեթոդների վերլուծությունը
Գլուխ 3. ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնախնդիրները և խթանման ժամանակակից մոտեցումները
3.1. Ձեռնարկատիրական գործունեության խթանման ահրաժեշտությունը ՀՀ-ում
3.2. ՓՄՁ-ների խթանումը որպես ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման արդյունավետ ուղի

Հատված
Տարբեր երկրներում ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման վրա ազդող գործոնների գնահատման նպատակով Համաշխարհային բանկի կողմից ամեն տարի հրապարակվում է «Գործարարությամբ զբաղվելը» (Doing Business) զեկույցը: Doing Business-ը Համաշխարհային բանկի կողմից հրապարակվող հեղինակավոր զեկույց է, որը ուղենիշ է համարվում երկրների ներդրումային գրավչությունը չափելու և ներդրողների կողմից այս կամ այն երկրում գործարարությամբ զբաղվելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար:
Բոլոր երկրներն էլ (հատկապես՝ զարգացող) ձգտում են բարելավել իրենց դիրքերն այս զեկույցում և օտարերկրյա ներդրողների աչքում ավելի գրավիչ երևալ։ Երկիրը կարող է բարելավել իր ցուցանիշները՝ Doing Business-ի 10 չափանիշերի գծով, ստանալ ընդհանուր առմամբ ավելի բարձր միավոր, սակայն ոչ միայն զեկույցում վեր չբարձրանալ, այլ հակառակը՝ նահանջել, որովհետև նրանից ետ գտնվող երկրներն ավելի շատ բարեփոխումներ են իրականացրել։

Գրականության ցանկ
1. Иванова М. Малый инновационный бизнес в странах с развитой рыночной экономикой. // Российский экономический журнал — 2008 — №12 — с. 5-7
2. Ермилова Г Сравнительный анализ систем статистического учета малых предприятий в России и странах ЕС. Вопросы статистики, 2007, № 7. — 21 с.
3. Лукаш Ш.А., Оптимизация налогов. Методы и схемы. Полное практическое руководство. М., ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008, стр. 23.
4. Викуленко А.Е., Налогообложение и экономический рост России. СПб., гос. Технолог. ун-т, 1999. с. 181-220.
5. Հարությունյան Վ., Հարկային քաղաքականության և նրա կատարելագործման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եր., Զանգակ 97, 2003, էջ 66։

Էջ 40 Գին 16000 Պատվիրել