diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային ՀՀ տնտեսության նորամուծական զարգացման գերակայությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1.Նորամուծական գործունեության էությունը և նշանակությունը տնտեսության զարգացման գործում
1.1. Նորամուծություն հասկացությունը և դերը տնտեսության մեջ
1.2. Նորամուծական գործունեության պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը
1.3. Նորամուծական գործունեության առանձնահատկությունները արտասահմանյան առաջավոր երկրներում

Գլուխ 2. Նորամուծական գործունեության կառավարման առանձնահատկությունները և զարգացման գերակայությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2.1. Նորամուծական գործունեության կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2.2. Տնտեսության նորամուծական զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2.3. Տնտեսության նորամուծական զարգացման հեռանկարները և գերակայությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Այսօրվա տնտեսությունում գիտելիքի դերը գնալով աճում է, և տեխնոլոգիան է այն գործիքը, որն օգտագործվում է հիմնականում գիտելիք փոխանցելու տարածելու և կիրառելու նպատակով: Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաները գիտելիքի տնտեսության հիմքն են և վերջին տարիներին ընկալվում են որպես տնտեսական աճի և կայուն զարգացման արդյունավետ գործիքներ:
Նորամուծական զարգացումը այն հիմնական տիպային ուղղություններից է, որով տեղի է ունենում արդի զարգացման գործընթացն ընդհանրապես: Այն առավելապես բնորոշ է առաջատար երկրներին: ՆԶ նրանց հնարավորություն է տալիս ձևավորել ու անընդհատ նորացնել մրցակցային առավելություններ, այսինքն ամրապնդել մրցունակությունը` ոչ միայն ընթացիկ, այլև ապագայի, հարուցում է ներդրումային «մեծ ալիքներ», պայմանավորում զբաղվածության մեջ կառուցվածքային և որակական տեղաշարժեր, վերջին հաշվով` պահպանում էայդ երկրների առաջատար դիրքերը արտադրության գիտատեխնիկական մակարդակի, տնտեսական աճի որակի և նյութական բարեկեցության բարձր նշաձողերի առումով, երաշխավորելով նրանց տևական կենսունակությունը և բարգավաճումը: Հենց դրանով էլ պայմանավորված է ընտրված թեմայի արդիականությունը:

Գրականության ցանկ
1. «Ինովացիոն տնտեսության ձեւավորման մեկնարկային ռազմավարության» հայեցակարգ, ՀՀ կառավարության 2011թ. փետրվարի 17-ի նիստի N 6 արձանագրային որոշման հավելված
2. Հայաստանի Հանրապետությունում ինովացիոն գործունեության հայեցակարգ, ՀՀ կառավարության 2005թ.
3. «Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ 2006.06.08/33
4. «Ինովացիոն ոլորտի զարգացման գերակա ուղղությունները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության N 1466-ն որոշում
5. «ՀՀ-ում ինովացիոն համակարգի ձևավորման 2005-2010թթ. ծրագրի մասին» ՀՀ կառավարության N 1729-Ն որոշում, ՀՀՊՏ 2005.11.16/71(443) Հոդվ. 1354
6. ՀՀ 2014-2025թթ. Կայուն զարգացման ռազմավարություն:
7. Վ.Պողոսյան, Ինովացիոն ներուժի համեմատական վերլուծությունը և կարգավորման ուղիները ՀՀ-ում, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2013-11.
8. ՀՀ 2015թ.Պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություն
9. Վարդանյան Գ.Ի., Գիտելիքահենք տնտեսություն, Երևան 2008:
10. …

Էջ 63 Գին 29000 Պատվիրել