diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հումքի համալիր օգտագործման հիմնախնդիրները ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտում

Բովանդակություն
Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. Հումքի համալիր օգտագործման արդյունավետության գնահատման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1 «Հումքի համալիր օգտագործում» հասկացությունը, նպատակները և խնդիրները
1.2 Հումքի համալիր օգտագործման տնտեսական արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը
ԳԼՈՒԽ 2. Հումքի համալիր օգտագործման առանձնահատկությունները ՀՀ հանքարդյունաբերության «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ-ի պղնձաձուլական կոմբինատի օրինակով
2.1 Հանքարդյունաբերության դերը ժամանակակից տնտեսության համակարգում և բնորոշ առանձնահատկությունները
2.2 Հումքի համալիր օգտագործման արդի վիճակը և առկա հիմնախնդիրները «Էյ-Սի-Փի» ՓԲԸ-ում
Գլուխ 3. Հումքի համալիր օգտագործման կատարելագործման ուղիները ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտում
3.1 ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտի իրավական կարգավորումը
3.2 Հումքի համալիր օգտագործման տեխնոլոգիաների կատարելագործումը
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Հասարակական արտադրության արդյունավետությունը պայմանավորված է տնտեսության իրական հատվածի և դրա ճյուղերի զարգացման հնարավորությունների օգտագործմամբ:Արդյունաբերությունը համաշխարհային տնտեսության և նյութական ոլորտի ամենակարևոր ճյուղն է:
Արդյունաբերական ձեռնարկությունները հնարավորություն են ստանում վերականգնել նախկինում խզված տնտեսական կապերը, օպտիմալացնել ապրանքների և ֆինանսական հոսքերի շարժը և այլն: Արդյունաբերական քաղաքականությունը երկրի կառավարության միջոցառումների ամբողջությունն է` ուղղված արդյունաբերության աճի տեմպերի ավելացմանը, արդյունաբերական ձեռնարկությունների մասնավորեցման գործընթացի կազմակերպմանը և արդյունավետ իրականացմանը, արդյունաբերական արտադրանքների արտահանման ծավալների ավելացումը, ներքին և արտաքին շուկաներում մրցունակ ապրանքների արտադրության ծավալների և անվանացանկի ավելացմանը, արդյունաբերության մեջ նյութական և աշխատանքային ռեսուրսների, հիմնական ֆոնդերի արդյունավետ օգտագործմանը, մրցակցային դաշտի ձևավորմանը, ներդրումների ներգրավմանը և դրանց պաշտպանությանը, արդյունաբերության մեջ գիտատեխնիկական նվաճումների և արտասահմանյան առաջավոր տեխնոլոգիաների ներդրմանը: Երկրի ընդերքից բազմատեսակ ռեսուրսների ՝ ժամանակակից մեթոդներով արդյունահանումն ու մշակումը, համաշխարհային օվկիանոսի համակողմանի յուրացումը, տրանսպորտային բոլոր տեսակների ` բարդ մեքենաների, միջոցների այդ թվում տիեզերանավերի ստեղծումը, որոնք հնարավորություն տվեցին մարդ իջեցնել լուսնի վրա և լայն ճակատով սկսել տիեզերքի նվաճումը, հնարավոր եղան միայն արդյունաբերության բուռն վերելքով:

Գրականության ցանկ
1. Բ.Ս. Սելվինազյան, Հանքային հումքի համալիր օգտագործման տնտեսական գնահատումը, 19742. .
2. Диомидовский Д. А., Металлургические печи цветной металлургии, М.: Издательство «Металлургия» 1970, с. 704. Издание второе, дополненное и переработанное. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности, Металлургия цветных металлов
3. Авдашева, С.Б. Теория организации отраслевых рынков: учебник / С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова. М.: ИЧП «Издательство магистр» 1998. 320 с.
4. Банный, Н.П. Экономика черной металлургии СССР / Н.П. Банный, А.А. Федотов, П.А. Ширяев, Л.Н. Ройтбурд. М.: Металлургия, 1978. 344 с.
5. Бельгольский, Б.П. Экономика, организация и планирование производства на предприятиях черной металлургии / Б.П. Бельгольский, Т.Г. Бень, Е.П. Зайцев. М.: Металлургия, 1982. 416 с.
6. Бесхмельницын, М. О состоянии черной металлургии // Экономист. – 2003. № 2. С. 32-42.
7. Бочаров, В.В. Инвестиции: Инвестиционный портфель. Источники финансирования. Выбор стратегии. СПб.: Питер, 2003. 286 с.

Էջ 63 Գին 28000 Պատվիրել