diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ձեռնարկատիրական բիզնեսի ներքին վտանգների ռիսկերի նվազեցման ուղիները և մեթոդները «Գրանդ քենդի» օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրական բիզնեսի ներքին վտանգներն ու ռիսկերը. դրանց նվազեցման մոտեցումները
1.1 Ձեռնարկատիրական բիզնեսի էությունը և գործունեության առանձնահատկությունները
1.2 Ձեռնարկատիրական բիզնեսի ներքին վտանգները և ռիսկերը, դրանց դասակարգումը և ուսումնասիրությունը
1.3 Ձեռնարկատիրական բիզնեսի ներքին վտանգների և ռիսկերի նվազեցման մեթոդները
Գլուխ 2. Գրանդ Քենդի ընկերության ներքին վտանգների և ռիսկերի ուսումնասիրությունը
2.1 Գրանդ Քենդի ընկերության ընդհանուր բնութագիրը և գործունեության առանձնահատկությունները
2.2 Գրանդ Քենդի ընկերության ներքին վտանգների և սնանկացման վերլուծությունը
2.3 Գրանդ Քենդի ընկերության ռիսկերի ուսումնասիրությունը
Գլուխ 3. Գրանդ Քենդի ընկերության ներքին վտանգների և ռիսկերի նվազեցման մոտեցումները
3.1 Գրանդ Քենդի ընկերության ներքին վտանգների և ռիսկերի նվազեցման հիմնախնդիրները
3.2 Գրանդ Քենդի ընկերության գործունեության բարելավման ուղիները Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Շուկայական էկոնոմիկայում կառավարման հիմնական սկզբուքն է համարվում ոչ թե շահույթի մաքսիմալացումը, այլ ռիսկային իրավիճակների կառավարումը, որը հեռանկարում նրան ապահովում է ֆինանսական ամենաբարձր կայունություն: Դա է պատճառը, որ շատ երկրների էկոնոմիկայում ֆիրման իր գործունեության մեջ հաճախ է կիրառում ռիսկի հետ կապված ստրատեգիաներ:
Մյուս կողմից, ժամանակակից շուկայական տնտեսական հարաբերությունների պայմաններում, ֆինանսական և այլ շուկաներում` տվյալ երկրի ներսում և միջազգային ասպարեզում, մրցակցության, ինչպես նաև սեփական միջոցների կառավարման ակտիվության հետևանքով աճում է ռիսկային գործառնություններ ու գործարքներ կատարելու ճնշումը` պայմաններ ստեղծելով վերջիններիս մոտ իրացվելիության ու գործարար ռիսկերի կենտրոնացման համար: Այսինքն, առավել ընդհանուր բնորոշմամբ, կարելի է նկատել, որ ազատ տնտեսվարման պայմաններում յուրաքանչյուր գործառնություն կրում է ռիսկային բնույթ, որը պայմանավորված է արտաքին և ներքին միջավայրի անորոշությամբ:

Գրականության ցանկ
1. Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների ժամանակագրական ժողովածու (1991-1995թթ.), ՀՀ Գերագույն խորհուրդ, Երևան 1995
2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքների ժողովածու, Մխիթար Գոշ, Երևան 1997
3. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի տեղեկագիր, թիվ 12, 1996
4. Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր, թիվ 40 (172),15 դեկտեմբերի, 2001
5. Մաթևոսյան Ա.Վ., Արտադրական կազմակերպության ֆինանսական վիճակի գնահատման և կայունացման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան 2009, էջ 24
6. Սարգսյան Ա., Սնանկացման ռիսկի գնահատման որոշ մոդելների ճշգրտության համեմատական վերլուծությունը ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում, Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, 2 (152), 2013,
7. Արտադրական կազմակերպության ֆինանսական վիճակի գնահատման և կայունացման հիմնահարցերը, Հայաստանի Հանրապետությունում (145-154) Մենագրություն, Հեղինակային հրատարակություն, Երևան,«Անտորես» 12 մամուլ, մենագրություն
8. Ֆինսական կառավարման տեսամեթոդական հիմքերը ժամանակակից պայմաններում, Գիտական հոդվածներ (տնտեսա-գիտություն և կառավարում):– Վանաձոր: «ՍԻՄ տպագրատունե
9. Գ. Խաչատրյան, Ձեռնարկության էկոնոմիկա և կառավարում ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2009թ.,


Էջ 69 Գին 28000 Պատվիրել