diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մանրածախ առևտրական ցանցի տեղաբաշխվածությունը և զարգացման միտումները

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Մանրածախ առևտրական ցանցի տեղաբաշխվածությունը և զարգացման միտումները
1. 1 Մանրածախ առևտրական ցանցի տեղաբաշման սկզբունքերը և ռազմավարությունը
1.2 ՀՀ մանրածախ առևտրական ցանցի տեղաբաշխման վիճակի վերլուծութունը և կատարելագործման ուղիները
Եզրակացություն

Հատված
Մանրածախ առևտրական ցանցի մշտական զարգացումն ու թարմացումը, նրա ենթակառուցվածքի կատարելագործումը պահանջում է ապահովել կազմակերպությունների արդյունավետ տեղաբաշխում։ Առևտրական ցանցի տեղաբաշխմանը ներկայացվում են մի շարք պահանջներ և մեթոդներ:
Մանրածախ առևտրական ցանցի ռացիոնալ տեղաբաշխումը, դրա բոլոր տեսակների, հաշվի առնելով զարգացումը, թարմացումը, ենթակառուցվածքի կատարելագործումը, դրա մասնագիտացումը և տիպավորումը, թույլ է տալիս կրճատել շինարարության և վերակառուցման ծախսերը, կարգավորել տեսականին, ապահովել սպասարկման բարձր մակարդակ:

Գրականության ցանկ
1. Брагин П. А., Данько Т. П. ‘’Организация и управление торговыми предприятиями’’, Москва 2005
2. Ա. Հ. Բուլանիկյան, Գ. Ս. Չատինյան, Վ. Ե. Գրրգորյան, Հ. Լ. Պապոյան, Մ. Զ. Հակոբյան, Գ. Ե. Բուլանիկյյան Առևտրի կազմակերպում և տեխնոլոգիա Ուսումնական ձեռնարկ, Տնտեսագետ, Երևան 2006, էջ 36
1. Հայկական մանշածախ առևտուր, ինչ են ասում թվերը 2013 http://armenianeconomy/hy/topic. php?id=532
2. Հայաստանի վիճակագրական ծառայություն 2011թ.
3. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016թ. հունվար-դեկտեմբեր, Երևան 2008թ.

Էջ 17 Գին 5000 Պատվիրել