diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մանրածախ առևտրի զարգացումը և բարելավման խնդիրները

Բովանդակություն
Գլուխ. 1 Մանրածախ առևտրի զարգացումը և բարելավման խնդիրները
1. 1 Մանրածախ առևտրի զարգացումը և բարելավման խնդիրները
1. 2 Մանրածախ առևտրական ցանցի տեսակները և բնութագիրը

Հատված
Մանրածախ առևտրի զարգացումը պայմանավորված է շրջանառության ոլորտում արտադրական գործընթացների ավարտման արտադրության վայրերից սպառման շրջաններ ապրանքների տեղափոխման ու դրանց վաճառքի մեթոդների ու եղանակների ամբողջության գործընթացներով: Մանրածախ առևտրի զարգացման համար կարևոր են տեխնոլոգիական ծրագրերի իրականացումը: Տեխնոլոգիական ծրագրերը լինում են հիմնական և օժանդակ: Հիմնականերին են վերաբերում ապրանքների առաջարկը, խորհուրդներ տալը, հաշվադրամային գործընթացները և ապրանքներ վաճառելը: Օժանդակներին են վերաբերում ապրանքներ ընդունելը, քանակն ու որակը ստուգելը, պահպանելը, խնամքը, վաճառքի համար ապրանքները նախապատրաստելը:

Գրականության ցանկ
1. Պողոսյան Ալբերտ «ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿՈՄԵՐՑԻԱ» 2005 Էջ 82Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. — М. : Прогресс, 1990, րՑՐ 64
2. Осипова Н, Основы комерческой деятельносты, М. 1997, стр 41
3. ‘’Розничный магазин’’, В. САнегирева, СПб, 2006г.
4. http://www. trademenagment. ru/termin/
5. http://gendocs. ru/v3610/?cc=6
6. В. Снегирева, ՚՚Розничный магазин՚՚, СПб, 2006г.

Էջ 20 Գին 8000 Պատվիրել