diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մաս թեմային առնչվող խնդիրների ուսուցման մեթոդիկա

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ1.
1․1. Մաս թեմայի ուսուցման մեթոդիկան
1․2. Կոտորակ թեմայի ուսուցման մեթոդիկան
Գլուխ 2. Մաս և կոտորակ թեմաների հետ կապված խնդիրների ուսուցման մեթոդիկան
2․1 Տրված թվի տրված մասը գտնելը
2․1․1. Տրված թվի տրված մասը գտնելու խնդիրներ
2․2 Թվի տրված մասով այդ թվի գտնելը
Եզրակացություն

Հատված
Կրթական ոլորտի անընդհատ բարեփոխումները և ուսուցման նորանոր մեթոդների ի հայտ գալը նպաստում է սովորողների համար ավելի մատչելի և բովանդակալից կրթության ապահովմանը՝ դասավանդման հետաքրքրաշարժ մեթոդների կիրառմամբ։
Մաթեմատիկայի դասավանդման ուսումնասիրության ընթացքում մեթոդների կիրառումը ճիշտ իրականացվում է այն մանկավարժների կողմից, որոնք գիտեն, ծրագրային նյութերի, դասագրքերի, ուսումնական ձեռնարկների բովանդակությունը, որոնք կարողեն համատեղել դասավանդումը մաթեմատիկայի, դաստիարակության և զարգացման խնդիրներով:
Մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկայի վերաբերյալ բոլոր աշխատանքները կապվում և համակարգվում են մանկավարժության, հոգեբանության, մաթեմատիկայի պատմության և մաթեմատիկայի տեսական դասընթացների հիմնական և առնչվող դասընթացների հետ:
«Մասերի» մասին ճիշտ պատկերացում կազմելու համար անհրաժեշտ է օգտագործել տարբեր տեսողական գործիքներ: Ավելի հարմար և օգտավետ են երկրաչափական պատկերները`թղթից պատրաստված` ուղղանկյան, շրջանագծի, եռանկյան, հատվածի և այլն:
Մասերի և հետագայում կոտորակներիի ճիշտ գաղափարը կձևավորվի այն ժամանակ, երբ սովորողը ստանա, օրինակ, շրջանի, քառակուսու կեսը, քառորդ հատվածը և այլն:
Մասը գրվում է երկու թվով: Քառակուսւ մեկ երկրորդ նշվում է՝ 1/2: Թիվ 2-ը ցույց է տալիս, որ քառակուսին բաժանված է երկու հավասար մասերի, իսկ թիվ 1-ը ցույց է տալիս, որ վերցրած է այդպիսի մի մասը:
Նմանապես, ստացվում են 1/4, 1/6, 1/12: Մի շարք թվերի մասերի որոշումը կամ ըստ մասերի թվերի որոշելու խնդիրները նպաստում են մասերի և կոտորակների վերաբերյալ գաղափարների ձևավորմանը: Հետևաբար, թվի մասի և թվերի ըստ մասնաբաժինների որոշելու խնդիրները լուծվում են տեսողականորեն:

Գրականության ցանկ
1. Իսկանդարյան Ս.Ա. Թվաμանական գործողությունների ուսուցման մեթոդիկան տարրական դասարաններում: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ.-Եր., 2004:
2. Իսկանդարյան Ս. Իսկանդարյան Սվ. Տարրական դասարաններում տեքստային խնդիրների ուսուցումը: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ. Եր., Զանգակ-97, 2008:
3. Հ. Հարությունյան. Տարրական դպրոցի մաթեմատիկա դասընթացի տեսական հիմունքներ (էլեկտրոնային տարբերակ):
4. Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա» դասընթացի ծրագիր, Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն) մասնագիտության (051100-62), Երևան 2010
5. Հանրակրթության պետական չափորոշիչ (փոփոխված 04.07.2012թ)
6. ՀՀ ԿԳՆ, Կ ԱԻ, ՀՊՄՀ մաթեմատիկական կրթություն 4-րդ միջազգային գիտաժողով,, /նյութերի ժողովածու/, 2016թ
7. Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 5-րդ դասարան, Մակմիլան-Արմենիա, 2006
8. Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Ռ. Սարգսյան, Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան, Զանգակ, 2013

Էջ 35 Գին 14000 Պատվիրել