diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Սննդի արտադրության և սպասարկման միասնականության առավելությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Սննդի արտադրումը և մատակարարումը, որպես ծառայության համակարգ
1.1 Սննդի նկատմամբ պահանջմունքի բավարարման առանձնահատկությունը
1.2.Սննդի ապահովման կազմակերպման մոդելները
1.3 Սննդի արտադրության տեղաբաշխումը և աշխարհագրությունը
Գլուխ 2. Սպասարկման առանձնահատկությունները սննդի արտադրության մեջ
2.1 Սպասարկման ներկայացվող պահանջները
2.2 Սննդի սպասարկման պահանջները
Գլուխ 3. Սննդի արտադրման և սպասարկման միասնականության առավելությունները «SAS FOOD COURT»-ի օրինակով
3.1 Սննդի արտադրության և սպասարկամ ցանցը «SAS FOOD COURT»-ում
3.2 Սննդի արտադրության և սպասարկամ ցանցի զարգացման հնարավորությունները և հեռանկարը «SAS FOOD COURT»-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Սննդարդյունաբերական արտադրության արդյունավետության բարձրացման, առանձին օղակների միջև հաշվեկշռվածության ապահովման և այդ հիմքի վրա պարենամթերքի ու հումքի արտադրության աճի խնդիրների լուծումը սերտորեն կապված է սպասարկող ճյուղերի առաջնահերթ զարգացման հետ: Գործնականում ապացուցված է, որ սննդի արդյունաբերության ենթակառուցվածքների թերի զարգացումը զգալիորեն իջեցնում է ագրոարդյունաբերական համալիրի արդյունավետությունը և բացասաբար անդրադառնում վերջնական արդյունքի ստացման վրա:
Սննդի արդյունաբերության ձեռնարկություններում կարևոր սպասարկող ծառայություններ են կապի, տեղեկատվության, իրավաբանական և սպասարկման համակարգերը: Դրանք նույնպես մեզանում թերի են զարգացած: Ենթակառուցվածքների անբավարար զարգացումը հանգեցրել է ապրանքարտադրողների կողմից ժամանակի աննպաստ վատնումի, ստեղծվել են ոչնչով չհիմնավորված միջնորդական ավելորդ օղակներ, սպասարկման անշահավետ ծառայություններ, միջոցներն ապրանքարտադրողներից զանազան կազմակերպություններին անցնելու մեխանիզմ: Գործող ենթակառուցվածքները խիստ անբավարար են, արտադրության վրա արդյունավետ ներգործելու անընդունակ: Արդյունքում` տեղի են ունենում վիթխարի արտադրական կորուստներ:

Գրականության ցանկ
1. «Կոմերցիայի հիմունքներ», Ս.Հ. Բուլանիկյանի խմբագրու¬թյամբ, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Տնտեսագետ, 2003, 260 էջ
2. Գ. Ս. Չատինյան, Առևտրի տնտեսագիտություն, Երևան 2014թ., 480 էջ
3. Հ. Մամիկոնյան, Սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա, Երևան 2013, 300 էջ
4. ГОСТ Р 50762–95 «Общественное питание. Классификация предприятийե. М., 2010.
5. Борисова Ю. Н., ГаранинН. И. /Менеджмент гостиничного и ресторанного обслуживания / Москва / 2007г., 320 c
6. Ф. П. Половцева, Коммерческая деятельность. ИНФРА-М, М., 2003, 125 c
7. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли, Учебник, 5-ое изд., М., 2004, 169 c
8. Каплина С.А. Организация коммерческой деятельности, Учебное пособие, 2-ое изд. Ростов на Дону, Феникс, 2004, c 94
9. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность, Учебник, изд. восьмое. М., 2005, 314 c

Էջ 62 Գին 28000 Պատվիրել