diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային ՓՄՁ խթանման հնարավորությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Գլուխ. 1. ՓՄՁ խթանման հնարավորությունները ՀՀ-ում
1.1 ՓՄՁ կարգավորման օրենսդրաիրավական հիմքերը ՀՀ-ում
1.2 ՓՄՁ խթանման ֆինանսավարկային լծակները ՀՀ-ում

Հատված
ՓՄՁ-ի պետական աջակցության ներկայիս ծրագրերը հիմնված են Հայաստանի Հանրապետության որդեգրած տնտեսական քաղաքականության հիմնարար սկզբունքների վրա և նպաստում են երկրի, հատկապես նրա հեռավոր և սահմանամերձ բնակավայրերի տնտեսական զարգացմանը և անհամամասնությունների հաղթահարմանը, ինչը ներկայում հանդիսանում է ՀՀ կառավարության տնտեսական քաղաքականության ռազմավարական և գերակա ուղղություններից մեկը:
Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի մարզային մասնաճյուղերի ցանցի ձևավորումը հնարավորություն է ընձեռել Հայաստանի ողջ տարածքում իրականացնել ՓՄՁ-ի զարգացման տարածաշրջանային, մարզային ու համայնքային ծրագրեր՝ հաշվի առնելով տարածաշրջանային զարգացման գերակայությունները, առանձին բնակավայրերի առանձնահատկություններն ու ներուժը:

Գրականության ցանկ
1. «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցության մասին» ՀՀ օրենք, 2000 թ.
2. ՀՀ կառավարության 2015 թ. մարտի 5-ի թիվ 217 որոշում «Աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին» ծրագիր,
3. ՓՄՁԶԱԿ հիմնադրամ, պաշտոնական կայք, //www. smednc. am
4. «Ֆինանսական ծառայությունների օգտագործումը և հասանելիությունը ՄՓՄՁ-ների համար Հայաստանի մարզերում» զեկույց, EDRC, Եր. 2014
5. «Գյուղական ֆինանսավորման կառույց-ծրագրի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի (ԳՖԿ) հաշվետվություն` 01/04/11 — 30/09/15 ժամանակահատվածում «Գյուղացիական տնտեսություններին տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման» պայմանագրերի կատարման վերաբերյալ
6. Խաչատրյան Գ, Գյուղատնտեսության սուբսիդավորման առանձնահատկությունները և դրանց կիրառման մոտեցումները ՀՀ լեռնային և բարձր լեռնային տարածաշրջաններում, Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմախնդիրները ՀՀ-ում, Երևան, 2012թ., N 1, էջ 124-128
7. Ильин Ю. А., Шишкин М. И., Механизмы государственного регулирования АПК., Ижевск, КнигоГрад, 2008,
8. http://www. banks. am/am/news/newsfeed/10333/
9. Microfinance as a development and poverty reduction policy: is it everything it’s cracked up to be?, // Overseas Development Institute 2011,
10. ….

Էջ 16 Գին 5000 Պատվիրել