diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Փոքր ու միջին բիզնեսի կայացման առանաձնահատկությունները և խնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. ՓՄՁ և հարկային համակարգի ձևավորման մեթոդական հիմքերը և օրենսդրական դաշտի կատարելագործումը
1.1. ՓՄՁ-ների տեղը և դերը տնտեսական հարաբերությունների համակարգում
1.2 Հարկային համակարգի ձևավորման մոտեցումները
1.3 Հարկային համակարգի և ՓՄՁ-ների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտի կատարելագործումը և դրա ազդեցությունը ՓՄՁ գործունեության վրա
Գլուխ 2. ՓՄՁ ոլորտի հարկման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2.1 ՓՄՁ հարկման ընդհանուր համակարգը ՀՀ-ում
2.2 ՓՄՁ ոլորտի հարկման հատուկ համակարգը ՀՀ-ում
Գլուխ 3. ՓՄՁ ոլորտի հարկման կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում
3.1 ՓՄՓ ոլորտի հարկման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Շուկայական տնտեսությանն անցման հենց սկզբից ՀՀ իշխանությունները, եթե ոչ գործնականում, ապա տարբեր հայտարարությունների եւ այլ փաստաթղթերի մակարդակով ընդունում էին հարկային համակարգի կարեւորությունը տնտեսական նոր կառուցվածքի ձեւավորման գործում: Այդ տարիներին նրանք հայտարարում էին, որ հարկային քաղաքականությունը պետք է ուղղված լինի հարկային արտոնությունների տրամադրման ճանապարհով նոր կառուցվածքների ստեղծմանը, նոր ստեղծվող ձեռնարկությունների հարկումից ազատմանը եւ դրանով իսկ հանրապետության տնտեսական կյանքի աշխուժացմանն ու ձեռներեցության ընդլայնմանը:
Այսօր, ընդհանուր առմամբ, ՀՀ հարկային օրենսդրությունը կարելի է համարել բավական ազատական: Սակայն, փորձագետների կարծիքով, դաշտում դեռևս առկա են մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են ոլորտի զարգացմանը: Ըստ այդմ, անընդհատ ուժգնացող տնտեսական մրցակցության պայմաններում, ՓՄՁ զարգացմանը նպատակաուղղված ազգային հարկային համակարգի ձևավորումը և հարկային քաղաքականության վարումը դառնում է անհրաժեշտություն: Այս համատեքստում կարևոր դերակատարում ունեն հարկային արտոնությունների մեխանիզմները, որոնք կստեղծեն անհրաժեշտ միջավայր որոլտում նորարար քաղաքականության իրականացման համար` երկրի տարբեր մարզերի համաչափ տնտեսական զարգացման, գիտատար ճյուղերում վարկային համակարգի խրախուսման, զբաղվածության մակարդակի բարձրացման և այլ կարևոր սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների լուծման համար:
Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ չնայած այս տարիների ընթացքում ունեցած որոշակի հաջողությունների, բայց և այնպես հարկային համակարգը և հարկային վարչարարությունը ունեն դեռևս վերափոխման և կատարելագործման կարիք: Սա թույլ է տալիս պնդել, որ մեր աշխատանքի թեման արդիական է և մեծ նշանակություն ունի երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման նոր ուղիներ գտնելու տեսանկյունից:

Գրականության ցանկ
1. «Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք,
2. «Արտոնագրային վճարների մասին» ՀՀ օրենք, 22.12.2010,
3. «Շրջանառության հարկի մասին» ՀՀ օրենք, 19.12.2012,
4. «ՓՄՁ հարկային դաշտի վերաբերկալ վերլուծություն» Երեւան, 2015,
5. «Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք, Երեւան, 2010
6. ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ «Փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունը բնութագրող ցուցանիշները 2011-2014թթ», Երեւան 2015
7. Անկախության եւ անցումային 10 տարիները Հայաստանում, ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ, Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց, Հայաստան 2001,
8. Աճ եւ ազքատության կրճատում Հայաստանում. նվաճումներ եւ մարտահրավերներ, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, 2006,
9. Բաղդասարյան Վ., ՀՀ-ում գործող ուղղակի հարկերը, Երևան 2007,
10. Կիրակոսյան Գ., Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2009թ.,

Էջ 61 Գին 26000 Պատվիրել