diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Լիդերությունը և ինքնակազմակերպումը համաշխարհային համակարգում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԼԻԴԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
1.1. Գլոբալ կարգավորման հասկացությունը և տիպաբանությունը
1.2. Լիդերության ժամանակակից մեկնաբանությունները, միջազգային հարաբերությունների կարգավորման տեսական մոդելները
ԳԼՈՒԽ 2. ԻՆՔՆԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ «ԿԱՐԳԱՎՈՐՎԱԾ ՔԱՈՍԸ» ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
2.1.Միջազգային հարաբերությունների վերլուծության սիներգետիկ մոտեցումը
2.2.«Ինստիտուցիոնալ գերիշխանությունը» որպես միջազգային հարաբերությունների կարգավորման ժամանակակից մոդել
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. Беляцкий Н. П. И др. Управление персоналом: Учеб, пособие/ Беляцкий Н. П., Велесько С. Е., Ройш П. – Мн.: Интерпрессервис, Экоперспектива, 2002.
2. Введение в теорию междунородных отношений и анализ внешней политики: Учеб. пособие/ Рук. авт. колл. Н. А. Ломагин. СПб., 2001.
3. Григорьев Л., Курдин А. Механизмы глобального регулирования: экономический анализ. «Вопросы экономики», № 7, 2013.
4. Давыдов Ю. Сила и норма. Мирорегулирование: Смена парадигмы // Вестник Европы. 2003. N 9.
5. Егоров В. С., “Философия открытого мира”, М.: Московский психо-социальный институт; Воронеж, 2002.
6. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. «Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры». СПб.: Алетейя, 2002.
7. Николаева Е. М., Феномен Социализации Личности с позиций теории самоорганизации, Вестник, ОГУ, 9/2005, Институт Экономики, Управления и права, г. Казань
8. Российская наука международных отношений: новые направления. Под ред. А. П. Цыганкова, П. А. Цыганкова. М., 2005.
9. Термиков Д. М. Лидерство и самоорганизация в мировой системе: Научное издание/. Д. М. Темников. - М.: Аспект Пресс, 2011г.
10. Bellou F. Direct and indirect Leadership: The Case of the UUS in Bosnia. Cambridge: University of Cambridge Press, 1998.
11. Groom A., Powell D. From World Politics to Global Governance: A Theme in Need of a Focus// Contemporary International Relations: A Guide to Theory/ A. Groom, M. Light (eds). L.: Pinter, 1994, Introduction

Էջ 23 Գին 3.000 Պատվիրել