diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Միջազգային ապրանքային բորսայի կազմակերպումը և գործունեությունը

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1. Միջազգային ապրանքային բորսայի հասկացությունը
1.2. Միջազգային ապրանքային բորսայի գործառույթները
ԳԼՈՒԽ 2. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
2.1.Միջազգային ապրանքային բորսայի կազմակերպումը և գործունեությունը
2.2.Ապրանքային բորսայի գործունեության կանոնակարգումը
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ


1.Авалина И.В., Козырь О.М., Биржа: правовые основы организации и деятельности. М., 2000г.
2.Анурдцев О. Товарные биржи: от забвения к возрождению. // Материально-техническое снабжение, № 11, 1990 г.
3.Герчикова И. Международные товарные биржи // Вопр. экономики. - 1991. - N 7.
4.Жилинский С. Э., Предпринимательское право, М., 2002
5.Коммерческое право, часть 2, под ред. Попондонуло В.Ф., Яковлевой В.Ф., СПб., 1998
6.Олейников В.П. Учебник международной торговой практики, М.: Изд-во МГУ, 1999
7.Резго Г.Я. Биржевое дело. - М.: Финансы и статистика, 2005
8.Рутман Л., Правовое регулирование деятельности товарных бирж (Закон.Комментарии и толкования, М., 2000

Էջ 20 Գին 4.000 Պատվիրել