diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Միջազգային կոմերցիոն գործունեության էությունը և խնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Միջազգային կոմերցիոն գործունեության էությունը և բովանդակությունը
2. Միջազգային կոմերցիոն գործունեության խնդիրները և իրականացման մեթոդները
3. Միջազգային կոմերցիոն գործունեության ձևերը
4. Միջազգային կոմերցիոն գործունեության կազմակերպումը գործնականում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Մարկոսյան Ա., Հախվերդյան Դ., Նազարյան Գ., Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում. - Եր., ԱՌՏ. 2002
2. Բուլանիկյան Ս. Կոմերցիայի հիմունքներ, (ուսումնական ձեռնարկ), Եր., Տնտեսագետ, 2003
3. Հովակիմյան Ա.Մ. Համաշխարհային էկոնոմիկա և միջազգային հարաբերություններ, Երևան, 2013
4. Международная коммерческая деятельность, курс лекций

Էջ 17 Գին 2.000 Պատվիրել