diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Վերապահովագրության կազմակերպումը և կարգավորումը ՀՀ-ում

Ներածություն
Գլուխ 1. Վերապահովագրության էությունը և բովանդակություն
1.1 Վերապահովագրության էությունը և դերը
1.2 Վերապահովագրության ծագումը և զարգացումը
1.3 Վերապահովագրության հիմնական հասկացությունը
Գլուխ 2. Վերապահովագրության ձևերը և վերապահովագրության պայմանագրի տեսակները
2.1 Վերապահովագրության ձևերը (ֆակուլտատիվ և օբլիգատոր)
2.2 Վերապահովագրության պայմանագրի տեսակները (համամասնական և ոչ համամասնական)
Գլուխ 3. Վերապահովագրության կազմակերպումը և կարգավորումը ՀՀ-ում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականություն

Օգտագործված գրականություն

1. Фогелъсон Ю. Б. Комментарий к страховому законодательству. -М.: Юрист, 2000.
2. В.В. Шахов. “Введение в страхование”, Издание второе, М., “Финансы и статистика”, 1999г.
3. А.А. Гвозденко. “Основы страхования”, М., “Финансы и статистика”, 1998г.
4. Страховое дело: Учебник. Под редакцией проф. Л.И. Рейтмана, М., “Финансы и статистика”, 1992г
5. Шахов В.В. Страхование - М., 2000
6. Журавлев Ю.М. Формы и методы проведения перестраховочных операций. Основные виды перестраховочных договоров – М.,1993 և այլն:

Էջ 50 Գին 40000 Պատվիրել