diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Ջրի աղտոտումը

Ջուրը բնության ամենատարածված նյութն է, բնության մեջ հանդիպում է պինդ, հեղուկ, գազային վիճակներում։ Կազմում է կենդանի օրգանիզմների բաղադրության 2/3 մասը։ Ջուրը ծածկում է Երկրի մակերևույթի 2/3-ը և կենսականորեն անհրաժեշտ է կյանքի բոլոր ձևերի համար։ Երկիր մոլորակի ջրի 96.5%-ը պատկանում է օվկիանոսներին։ Երկրի ջրի միայն 2.5%-ն է քաղցրահամ, որի 98.8%-ը սառույցներ և գրունտային ջրեր են։ Ամբողջ քաղցրահամ ջրերի 0.3%-ից պակաս մասը գտնվում է գետերում, լճերում և մթնոլորտում, իսկ ավելի քիչ` 0,003 % քանակությունը գտնվում է կենդանի օրգանիզմներում:Ջուրը լինում է 3 ագրեգատային վիճակներում` պինդ, հեղուկ, գազային:Բնության մեջ հանդիպում է անձրևի, ձյան, կարկուտի, ամպի, մառախուղի, մշուշի, ցողի, եղյամի տեսքով:

Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Հայրապետյան Է. Մ., Հարությունյան Լ.Վ. Շրջակա միջավայրի պահպանություն, Եր., ՀԳԱ, 2005
2. Հայրապետյան Է. Մ., Շիրինյան Ա.Վ. Ագրոէկոլոգիա, Եր., Ասողիկ, 2003
3. Մելքումյան Լ.Ս., Գալստյան Մ.Հ. Բնապահպանության հիմքունքներ, Ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Զանգակ-97, 2010

Էջ 8 Գին 1.000 Պատվիրել