diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Անգլերեն

Grammatical Problems of Translation

Բովանդակություն
Chapter 1.
1.1.Grammatical Problems of Translation
1.2.Definite, Indefinite, Zero Articles
1.3.Legal texts and peculiarities of their translation
Cha...

Էջ 37 Գին 18000 Դիտել

Metaphorization of Emotions In English

Բովանդակություն
Introduction
Chapter 1. Metaphor in Modern Stylistic Theories
Chapter 2. Linguistic Characterization of Emotions
2.1The Notion of Emotion
Chapter 3.<...

Էջ 33 Գին 15000 Դիտել

Semantic and Structural Peculiarities of Tag Questions in English and their Equivalents in Armenian

Բովանդակություն
Introduction
Chapter 1
1.1. Types of Interrogative Sentences in English
1.2 Other Means of expressing interrogation in English
Chapter 2. Tag Questio...

Էջ 38 Գին 18000 Դիտել

The Translation Transformation In The Translation Of F. Scott Fitzgerald’s “The Great Gatsby”

Բովանդակություն
Introduction
Chapter I. The Problem of Equivalence in Translation
1.1. The Concept of Translation
1.2. The Notion of Equivalent Translation
Chapter I...

Էջ 39 Գին 20000 Դիտել

Linguistic Peculiarities of Translation of legal documents

Բովանդակություն
Chapter 2.
2.1. Lexical analysis of CEDAW
2.2. Grammatical/syntactical analysis of CEDAW
2.3. Stylistic Analysis of CEDAW

Հատված
It is...

Էջ 18 Գին 8000 Դիտել

Rhythmical organization of resonant sounds

Բովանդակություն
Introduction
Chapter 1.
1.1 General Description of English Consonants
1.2 Resonant (Sonorant) Sounds in English
Chapter 2.
2.1 General Notion ...

Էջ 37 Գին 18000 Դիտել

The Lexical Stylistic Devices in F. H. Burnett՚s Novel The Secret Garden

Բովանդակություն
Հատված
The novel “Secret Garden” was written by the British novelist and playwright Frances Hodgson Burnett. It is considered to be an English classic book and has been n...

Էջ 8 Գին 3000 Դիտել

The Origin of Armenian and English Surnames

Բովանդակություն
INTRODUCTION
Chapter 1 Surnaming Tradition
1.1. Linguo-Cultural Peculiarities of English Surnames
1.2. Types of Surnames
o Occupational Surnames
Էջ 38 Գին 16000 Դիտել

The problem of equivalence in the Armenian translation of ՚՚Dubliners՚՚ by J. Joyce

Բովանդակություն
Introduction
Chapter 1.
1.1. J. Joyce՚s writing skills and style innovations
1.2. Analysis of Joyce’s “Dubliners”
Chapter 2.
2.1. Peculiaritie...

Էջ 37 Գին 16000 Դիտել

The Role Of The Internet Language

Բովանդակություն
Introduction
Chapter I. The Main Peculiarities of the Internet Language
1.1 General Characteristics of the Language of the Electronically-Mediated Communication Էջ 39 Գին 20000 Դիտել

1234