diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մարկետինգ

Սպառողական վարքագծի հետազոտման առանձնահատկությունները ՀՀ պարենամթերքի շուկայում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Սպառողների վարքագծի էությունը և հիմնական մոդելները
1. 1. Սպառողական վարքագծի ժամանակակից տեսությունները
1. 2. Վերջնական սպառողների վար...

Էջ 57 Գին 25000 Դիտել

Մարքեթինգային գործունության ռազմավարական և մարտավարական պլանավորումը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մարքեթինգային գործունեության ռազմավարական պլանավորման դերն ու նշանակությունը
1. 1 Մարքեթինգային գործունեության ռազմավարական պլանավորման էությ...

Էջ 67 Գին 29000 Դիտել

Մրցակցության բարելավման մարքեթինգային խնդիրները ՀՀ հյուրանոցային շուկայում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մրցունակության էությունը, պայմանավորող գործոնները, բնութագրող ցուցանիշները և դրանց հաշվարկման մեթոդաբանությունը
1.1. Մրցունակության էությունը...

Էջ 67 Գին 26800 Դիտել

Մարքեթինգային շրջակա միջավայրի ուսումնասիրությունը «Իմեքս Գրուպ» ՍՊԸ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1.
Մարքեթինգային շրջակա միջավայրի էությունը և առանձնահատկությունները
1.1. Մարքեթինգային միջավայրի հետազոտությունը և ընդհանուր բնութագիրը<...

Էջ 64 Գին 28000 Դիտել

Մարքեթինգային կառավարման խնդիրները «Շանթ պլյուս» կազմակերպությունում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Մարքեթինգային կարառավարման դերը և նշանակությունը կազմակերպության գործունեության ընթացքում
1.1 Մարքեթինգային կառավարման էությունը, սկզ...

Էջ 65 Գին 30000 Դիտել

Գովազդի տեղը և դերը մարքեթինգում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Մարքեթինգային տեղեկատվական համակարգերի բնութագրումը
1.1 Մարքեթինգային տեղեկատվական համակարգերի նշանակությունը
1.2 Մարքեթինգայի...

Էջ 67 Գին 26800 Դիտել

Մարքեթինգի առանձնահատկությունները ժամանակակից աշխարհում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ժամանակակից մարկետինգի հիմնադրույթը և կազմակերպման արդի մեթոդաբանական դրույթները
1.1 Ժամանակակից մարկետինգի հիմնադրույթը և դրա ձևավոր...

Էջ 37 Գին 15000 Դիտել

Ապահովագրական մարքեթինգը և դրա կազմակերպման համակարգը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գյուխ 1. Մարքեթինգի տեսական ասպեկտները ծառայությունների ոլորտում
1.1. Մարքեթինգը ծառայությունների ոլորտում. էությունն ու առանձնահատկություններ...

Էջ 60 Գին 24000 Դիտել

Վաճառահանման ծավալի պլանավորումը և վերլուծությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Վաճառահանման ծավալի պլանավորման և վերլուծության տեսական հիմքերը
1.1 Վաճառահանման էությունը, ձևերը և հիմնական խնդիրները
1.2 Վաճ...

Էջ 65 Գին 28000 Դիտել

Պատրաստի արտադրանքի արդյունավետության բարձրացման ուղիները Ջերմուկ Գրուպում

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
1.1.Պատրաստի արտադրանքի գնահատումը և հաշվառումը
1.2.Պատրաստի արտադրանքի...

Էջ 80 Գին 20.000 Դիտել